8 ประเภทกิจการ ที่ BOI ให้การส่งเสริมการลงทุน “ติดตั้งโซลาร์เซลล์”

8 ประเภทกิจการที่ BOI ให้การส่งเสริมการลงทุน “ติดตั้งโซลาร์เซลล์”

เรื่องต้องรู้!! สำหรับเจ้าของกิจการหรือเจ้าของโรงงาน รู้ยังว่าคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ Board Of Investment (BOI) ได้ให้การส่งเสริมด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยส่งเสริมการลงทุนกับกิจการที่ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตตัวผลิตภัณฑ์ เนื่องจากระบบโซลาร์เซลล์ เป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยโลกของเรา โดยให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  3 ปี สัดส่วน 50% ของเงินลงทุนระบบโซลาร์เซลล์  โดยมี 8 ประเภทกิจการที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนดังนี้

1.เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืช การปลูกไม้เศรษฐกิจ หรือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

2.แร่ เซรามิกส์ และโลหะพื้นฐาน เช่น การทำเหมืองแร่ ผลิตภัณฑ์แก้ว การผลิตเหล็กทางต่างๆ

3.อุตสาหกรรมเบา เช่น ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ผลิตกระเป๋าหรือรองเท้า การผลิตเครื่องมือแพทย์และชิ้นส่วน

4.ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง เช่น การผลิตเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานพาหนะ

5.อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน การผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

6.เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ เช่น การผลิตพลาสติก การผลิตสิ่งพิมพ์ การผลิตยา

7.กิจการบริการและสาธารณูปโภค เช่น กิจการขนส่งมวลชน กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

8.การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น การพัฒนาดิจิตอลเทคโนโลยี การพัฒนานาโนเทคโนโลยี

ซึ่งหากประเภทกิจการของท่าน ตรงตามประเภทกิจการและเงื่อนไขของทาง BOI ท่านก็มีสิทธิ์ ที่จะขอการส่งเสริมการลงทุนในการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ในกิจการของท่านได้  แต่ถ้านอกเหนือจากนี้ ก็ขอส่งเสริมการลงทุนฯไม่ได้นะคะ

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน BOI ท่านสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://www.boi.go.th/upload/content/BOI_A_Guide_Web_Th.pdf