สรุปแนวโน้มเทรนพลังงานปี 2566

สรุปแนวโน้มเทรนพลังงานสะอาดปี 2566

เทรนพลังงานในปี 2566 คาดว่าจะเป็นเมกะเทรนด์

การใช้พลังงานสะอาดมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งจากปัจจัยการเมือง สงคราม และอุปทานเป็นหลัก

จึงทำให้เกิดการตื่นตัวทั่วโลก เช่น ยุโรป ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนโดยตรง ทำให้เกิดนโยบายเร่งรัดการใช้พลังงานสะอาดทดแทนพลังงานจากถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ

ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์ ลม น้ำ หรือชีวมวล ที่ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าหมายให้มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจำนวน 1,236 GW หรือคิดเป็น 45% ของกำลังการผลิตทั้งยุโรป ให้ได้ภายในปี 2030

อีกทั้งการเติบโตของตลาดรถ EV ก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้เทรนพลังงานสะอาดเติบโตขึ้นไปอีก โดยเฉพาะในไทย ที่มีฐานการผลิตรถ EV หลายแบรนด์

ดังนั้นการติดตั้งโซลาร์เซลล์จะโตได้อีกมาก