วิธีคิดค่าไฟ คิดอย่างไร?

วิธีคิดค่าไฟ คิดอย่างไร

ค่าไฟฟ้าเป็นค่าใช้จ่ายสำคัญของครัวเรือน การเข้าใจวิธีคิดค่าไฟเป็นตัวช่วยการวางแผนการเงินและการออมเงิน ในวันนี้ Solar PPM ขอแนะนำวิธีคิดค่าไฟ อย่างง่ายๆ เพื่อทำให้คุณวางแผนการใช้เงินครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิธีคิดค่าไฟ คิดจากผลคูณของจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้กับอัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วย

เช่น  ใช้ไฟฟ้า 500 หน่วย โดยอัตราค่าไฟต่อหน่วยคือ 3.99 บาทต่อหน่วย ค่าไฟฟ้าจะคือ 1,995 บาท

วิธีอ่านบิลค่าไฟ

วิธีอ่านบิลค่าไฟ

นอกจากการคำนวณค่าไฟแบบง่ายๆโดยคูณหน่วยไฟดับเรทค่าไฟจากการไฟฟ้าแล้ว สิ่งที่ควรรู้อีกคือรายละเอียดที่อยู่ในบิลค่าไฟ เราจะได้รู้ว่าเดือนๆหนึ่ง เราจ่ายค่าไฟไปกับอะไรบ้าง

โดยมีรายละเอียดที่ควรรู้ ดังนี้

1.ประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า จะมีด้วยกันหลายประเภท เช่น ประเภทธุรกิจขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ประเภทองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หรือจะเป็นประเภทบ้านพักอาศัย

โดยประเภทที่ 1 คือบ้านพักอาศัย จะแบ่งแยกย่อย คือ

1.1 บ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน

1.2 บ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน

ซึ่งแต่ละประเภทจะคิดค่าไฟไม่เท่ากัน

2.จำนวนหน่วยไฟ คือจำนวนไฟฟ้าที่เราใช้งานจริง อันมาจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านของเรา เช่น ตู้เย็น แอร์

3.วันที่จดเลขอ่าน คือวันที่เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าเข้ามาจดบันทึกการใช้ไฟฟ้าจริงของเรา แต่ละพื้นที่อาจไม่ตรงวันเดียวกัน

4.ค่าพลังงานไฟฟ้า คือค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้า

5.ค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่า FT คือค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า เช่น น้ำมันดีเซล ก๊าซธรรมชาติ จะเป็นส่วนที่มีความผันแปรตามราคาตลาดโลก

6.ค่าบริการ คือ ค่าดำเนินการของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า

7.ค่าภาษีมูลค่า 7% คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ทุกคนในประเทศไทยต้องจ่ายให้รัฐอยู่แล้ว