มาตรฐานแผงโซลาร์เซลล์ IEC คืออะไร?

แผงโซลาร์เซลล์มาตรฐาน IEC

มาตรฐาน IEC คืออะไร?

IEC ย่อมาจาก International Electro technical Commission ซึ่งเป็นหน่วยงานคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์

61215 เป็นตัวระบุชนิดผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดสอบ ในที่นี้คือ แผงโซล่าเซลล์ชนิดผลึกซิลิคอน (คุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบ)

สรุปถ้าเราเจอตัว IEC 61215 ก็คือ แผงโซล่าเซลล์ชนิด รุ่น และยี่ห้อนั้น ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานของ IEC มาแล้ว

นอกจากนี้ IEC 61215 ทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ยังใช้อ้างอิง มอก. 1843-2553 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภาคพื้นดินชนิดผลึกซิลิคอน – คุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบ ซึ่งรายการที่ทดสอบ อาทิเช่น

– หากําลังไฟฟ้าสูงสุด (maximum power determination)

– ทดสอบการฉนวน (insulation test)

– การวัดสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ (measurement of temperature coefficients)

– การทดสอบสภาพรับแสงกลางแจ้ง (outdoor exposure test)

– การทดสอบความทนทานต่อการเกิดจุดร้อน (hot-spot endurance test)

– การปรับเตรียมภาวะรังสี UV (UV preconditioning test)

– การทดสอบวัฏจักรความร้อน (thermal cycling test)

– การทดสอบความชื้น-เยือกแข็ง (humidity freeze test)

– การทดสอบร้อนชื้น (damp-heat test)

– การทดสอบความแข็งแรงของขั้วต่อ (robustness of termination test)

– การทดสอบกระแสไฟฟ้ารั่วขณะเปียก (wet leakage current test)

– การทดสอบโหลดทางกล (mechanical load test)

– การทดสอบลูกเห็บ (hail test)

-การทดสอบทางความร้อนบายพาสส์ไดโอด (bypass diode thermal test)

 

แผงโซลาร์เซลล์ของ Solar PPM ผ่านทดสอบมาตรฐานของ IEC ทุกแผง ทุกรุ่น

มั่นใจแผง Solar PPM อยู่กับคุณไปตลอด 25 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
แอดไลน์ที่: @ (มีแอดนำหน้า) solarppm