ค่า FT คืออะไร?

ค่า FT คืออะไร

ค่า FT คืออะไร?

ค่า FT ย่อมาจาก Fuel Adjustment Charge (at the given time)  หรือเรียกว่าค่าไฟฟ้าผันแปร เป็นค่าต้นทุนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ และอื่นๆ โดยจะปรับเปลี่ยนขึ้นลงตามการเปลี่ยนแปลงของราคาต้นทุนเหล่านี้ รวมถึงค่าซื้อไฟฟ้าจากเอกชน และค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนทุกๆ 4 เดือน โดยกกพ. เป็นผู้กำกับดูแล