คาร์บอนเครดิตคืออะไร? ช่วยธุรกิจเราได้อย่างไร?

คาร์บอนเครดิตคืออะไร

คาร์บอนเครดิต (Carbon credit) คือ ตลาดซื้อขายสิทธิการเพิ่มหรือลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

โดยกิจกรรมที่ใช้สำหรับเป็นตัวแลกเปลี่ยนนั้นจะเป็นกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว การใช้พลังงานสะอาดด้วยการติดตั้งโซลาร์เซลล์


ตลาดคาร์บอนเครดิต แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.ตลาดคาร์บอนภาคบังคับ (Mondatory Carbon Market)

จัดตั้งขึ้นจากผลบังคับในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกฎหมาย ซึ่งต้องมีรัฐบาลออกกฎหมายและเป็นผู้กำกับดูแลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผู้ที่เข้าร่วมจะต้องมีเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย (Legally Binding Target)

2.ตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ (Voluntary Carbon Market)
จัดตั้งขึ้นโดยไม่มีผลบังคับในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกฎหมาย โดยมีการตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเองโดยสมัครใจ (Voluntary) และไม่ได้มีผลผูกพันตามกฎหมาย (Non-Legally Binding Target)

ในประเทศไทยจะเป็นรูปแบบภาคสมัครใจ (Voluntary Carbon Market ) และคู่แข่งยังน้อย ดังนั้นถือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจอีกทางหนึ่งได้ ใครที่เริ่มก่อนย่อมได้เปรียบ