การติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบ EPC คืออะไร?

ติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบ EPC

การติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบ EPC หรือชื่อเต็มๆเรียกว่า Engineering Procurement and Construction คือการให้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบเบ็ดเสร็จ (Turn-Key) ทั้งด้านการออกแบบทางวิศวกรรม การติดตั้งโครงสร้างระบบโซลาร์เซลล์ การขออนุญาตโครงการ ในรูปแบบของ on grid , Hybrid หรือ Off grid ตามแต่ที่ตกลงกัน