การขออนุญาตการไฟฟ้าก่อนติดตั้ง Solarbox

การขออนุญาตติดตั้งโซลาร์เซลล์

หลังจากที่เราได้ทำการสั่งซื้อชุด solarbox หรือชุดติดตั้งโซลาร์เซลล์เรียบร้อย

 หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการขออนุญาตหน่วยงานในท้องที่ที่เราติดตั้งโซลาร์เซลล์

 เพื่อให้สามารถใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่เราติดตั้งได้ รวมถึงขายไฟคืนที่เหลือจากการใช้งานกับการไฟฟ้าได้อีกด้วย

เงื่อนไขในการขออนุญาตการไฟฟ้าเพื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์

การติตตั้ง solarbox ชุดติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่จำเป็นต้องขออนุญาตการไฟฟ้า จะเข้าข่ายขออนุญาตสำหรับหลังคาบ้านพักอาศัย 

โดยจะต้องมีขนาดการติดตั้ง 3 KW ขึ้นไป 

และใช้พื้นที่ในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่เกิน 160 ตารางเมตร 

รวมถึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตติดตั้งชุดโซลาร์เซลล์

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการขออนุญาตติดตั้ง solarbox ชุดโซลาร์เซลล์


1.แบบฟอร์มใบแจ้งท้องถิ่น

2.แบบฟอร์มสำรวจอาคารของ กกพ.

3.รูปถ่ายหลังคาที่เราติดตั้งโซลาร์เซลล์

4.โฉนดที่ดิน

5.สำเนาทะเบียนบ้านที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์

6.แบบแปลนขออนุญาตโดยต้องมีการรับรองจากวิศวกรโยธาระดับภาคี
(รายการคำนวณโครงสร้าง เช่น น้ำหนัก + ลงนามรับรองโครงสร้าง)