แผงโซลาร์เซลล์ จำนวน 12 แผง (300wp)

พื้นที่ติดตั้งบนหลังคา 25 ตร.ม.

กำลังไฟที่ผลิตได้ 330-390 หน่วย/เดือน

ระยะเวลาคืนทุน 9 ปี

รายได้จากการขายไฟฟ้าคืนต่อปี

27,000-32,000 บาท

เงินลงทุน 288,000 บาท